W związku z zakończeniem kadencji Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie ogłasza  konkurs na członków Rady Programowej VIII kadencji (2024-2027).

Kandydatów zgłaszać mogą: członkowie Rady Programowej, członkowie Zarządu, koordynatorzy oddziałów,  wolontariusze.  

Kandydatem na członka Rady Programowej może być osoba, która:

a) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie  popełnione przestępstwa skarbowe; 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada wyższe wykształcenie; 

d) cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.  

Zgłoszenia kandydatur zawierające CV oraz zgodę kandydata należy przesłać drogą mailową na adres:

fundacja@mammarzenie.org

oraz w wersji papierowej na adres  siedziby FMM: 

Fundacja Mam Marzenie 

Ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków 

z dopiskiem wybory Rady Programowej. 

Termin nadsyłania kandydatur upływa 1 marca 2024 roku. Wyboru członków Rady dokona Komitet Wyborczy 16 marca 2024 w Warszawie. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Rady, przedstawiciele Zarządu oraz przedstawiciele Koordynatorów. 

Małgorzata Dankowska 

Przewodnicząca Rady Programowej 

Zgoda na kandydowanie do Rady Programowej