Niniejsza strona internetowa www.mammarzenie.org („Serwis”) jest obsługiwana przez Fundację Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie (31-028) przy ul. Św. Krzyża 7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177137, NIP 6762251270, REGON 356763452 („Administrator”).

§1.
Definicje

 1. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług Serwisu.
 2. Administrator – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem jest Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie (31-028) przy ul. Św. Krzyża 7, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177137, NIP 6762251270, REGON 356763452. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel. +48 12 426 31 11 lub e-mail: fundacja@mammarzenie.org
 3. Osoba, której dane dotyczą – użytkownik będący osobą fizyczną, który przy korzystaniu z Serwisu podaje dane osobowe w niżej opisanych celach.
 4. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Administratora polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez użytkownika Serwisu adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 5. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych.
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszą Politykę wprowadza się mając na uwadze potrzebę ochrony prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przez Administratora przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, w celu zapoznania tej osoby z zasadami przetwarzania danych osobowych, a także z prawami przysługujących jej w związku z przetwarzaniem, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w wymiarze odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem. Administrator dochowuje starań, by wszystkie jego działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje.
 3. Dostęp do danych osobowych użytkowników ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych w poufności.
 4. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich użytkowników Serwisu, w tym w szczególności:
  a) przeglądających zawartość Serwisu,
  b) korzystających z bezpłatnej usługi Newsletter,
  c) zgłaszających się jako Marzyciele (ich rodzice lub opiekunowie) lub Kandydaci na Wolontariuszy za pośrednictwem zamieszczonych w Serwisie formularzy,
  d) kupujących w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora,
  e) osób dokonujących darowizn za pośrednictwem Serwisu.

§3.
Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez:
  a) wypełnienie formularza zapisu na Newsletter przez użytkownika (w każdej chwili możliwa jest rezygnacja z subskrypcji poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu),
  b) przyjmowanie darowizn online oraz technicznej obsługi płatności online przez system,
  c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Marzyciela (jego rodzica/opiekuna) lub Kandydata na Wolontariusza,
  d) dokonanie zakupów w sklepie internetowym Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane w następujących celach:
  a) wysyłka Newslettera i związanych z nim informacji marketingowych na podany przez użytkownika adres e-mail – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) obsługa i zarejestrowanie transakcji polegającej na wpłacie przez użytkownika darowizny na rzecz Administratora – wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) przesłanie darczyńcy drogą mailową podziękowań za wsparcie – (Jeśli darczyńca nie życzy sobie takiej formy kontaktu ze strony Administratora, powinien wysłać swój sprzeciw. Drogą mailową) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) przyjęcie zgłoszenia Marzyciela i nadania biegu procedurze prowadzącej do realizacji Marzenia po uprzedniej weryfikacji zgłoszenia – gdy osoba, której dane dotyczą (rodzic/opiekun) wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) przyjęcia zgłoszenia Kandydata na Wolontariusza – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – więcej na ten przetwarzania danych tej kategorii danych w: Klauzuli informacyjnej dla Kandydata na Wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie,
  f) wywiązanie się z obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  g) wskazanie w Serwisie danych kontaktowych Wolontariusza prowadzącego danego Marzyciela – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h) wykonanie umowy sprzedaży towaru w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  i) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  j) realizacja uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 3. Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych osobowych, przetwarzając w Serwisie następujące kategorie danych:
  a) w przypadku zamówienia usługi Newsletter: adres poczty elektronicznej subskrybenta,
  b) w przypadku darowizn online: imię i nazwisko, kwota darowizny, adres e-mail,
  c) w przypadku zgłoszenia Marzyciela za pośrednictwem formularza: imię i nazwisko, numer PESEL, diagnoza kwalifikująca dziecko do programu FMM, adres zamieszkania i zameldowania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, wizerunek, podstawowe dane rodzica/opiekuna,
  d) w przypadku zgłoszenia Kandydata na Wolontariusza: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, numer telefonu, adres mailowy, seria i numer dowodu osobistego wolontariusza,
  e) za pośrednictwem sklepu internetowego: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail. Opcjonalnie, Klient może podać dane osobowe osoby trzeciej, na której adres nastąpić ma wysyłka (imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres do wysyłki). Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Administrator gromadzi dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Serwisem, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ramach Serwisu funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. Podstawowe informacje na temat zbierania danych zbiorowych zawarte są w dokumencie o nazwie Polityka plików cookies, dostępnym w Serwisie.
 5. Podanie powyższych kategorii danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu i realizacji celów określonych w ust. 2. §4.
  Okres przetwarzania danych osobowych
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów, o których mowa w § 3 ust. 2, tj.
  a) przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń Administratora lub osoby, której dane dotyczą, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń,
  b) przez okres wynikający przepisów prawa podatkowego – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub innej należności publicznej,
  c) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,
  d) 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowana została rezygnacja z Newslettera,
  e) w przypadku zgłoszeń Marzenia – okres przetwarzania danych określa dokument o nazwie „Rodzinny Pakiet Marzenia”
  f) w przypadku Kandydatów na Wolontariuszy i Wolontariuszy – okres przetwarzania danych określa „Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie”,
  g) w przypadku realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§5.
Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych (dotpay, PayU, BLIK).
 2. Dane osób korzystających z Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom realizującym:
  a) usługę hostingu Serwisu,
  b) obsługę informatyczną,
  c) obsługę księgową (dotyczy darczyńców i sklepu internetowego),
  d) automatyzację usługi Newslettera,
  e) dostarczaniem przesyłek pocztowych lub kurierskich,
  f) pomoc prawną.

§5.
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Należy pamiętać, że powyższe prawa nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 4. W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, Administrator może okresowo zwracać się do osoby, której dane dotyczą, o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, którymi dysponuje.

§6.
Zmiana Polityki

Wszelkie zmiany dotyczące brzmienia obowiązującej Polityki będą na bieżąco zamieszczane w Serwisie.