Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie na podstawie §18 Statutu FMM ogłasza konkurs na max. 2 członków Zarządu. Zgodnie z zapisami Statutu, Zarząd Fundacji odpowiada za bieżącą działalność, reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza majątkiem, przygotowuje wymagane prawem sprawozdania. Członkowie Zarządu opiekują się działalnością oddziałów, odpowiadają za budowanie wizerunku Fundacji oraz pozyskują sponsorów. Obecnie poszukiwana jest osoba, która mogłaby zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej FMM, jak również osoba, która odpowiadałaby za tematy informatyczne (strona internetowa, bazy danych, płatności online, systemy rozliczeniowe).

Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
c) jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem oddziału fundacji od minimum trzech lat;
d) posiada wyższe wykształcenie.

Ankietę Zgłoszeniową Członka Zarządu należy przesłać drogą mailową na adres: fundacja@mammarzenie.org oraz w wersji papierowej na adres siedziby FMM:
Fundacja Mam Marzenie
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
z dopiskiem Wybory Zarządu FMM 2022.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 11 marca 2022 roku. Wyboru Członków Zarządu dokona Rada Programowa na posiedzeniu 26 marca 2022 w Warszawie. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o godzinie rozmów kwalifikacyjnych.

Małgorzata Dankowska
Przewodnicząca Rady Programowej
Fundacji Mam Marzenie