Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków,
Oddział w Olsztynie, na podstawie decyzji nr BOK.5311.2.2012 wydanej przez Prezydenta
Miasta Olsztyn dnia 12 stycznia 2012r.
W wyniku zbiórki przeprowadzonej dnia 14 stycznia 2012r. w sali firmy „Local” Sp. z o o. Przy
ul. Metalowej 6 w Olsztynie podczas organizowanego przez Fundację Charytatywnego Balu
Kostiumowego dla przedszkolaków zebrano środki pieniężne w kwocie 1997,03 zł (słownie:
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złote 3/100 gr) przez zbieranie datków do czterech
ponumerowanych puszek kwestarskich.

Otwarcia puszek dokonała komisja w składzie:

1. Magdalena Świtalska

2. Aleksandra Burak

3. Andrzej Borawski

(Protokoły z otwarcia puszek w załączeniu)

Koszty własne – brak .

Komisja w dniu 17 stycznia 2012 roku po przeprowadzeniu zbiórki publicznej podczas
Charytatywnego Balu Kostiumowego dla przedszkolaków w Olsztynie stwierdza, co następuje:

1. W zbiórce użyto 4 ponumerowanych puszek zaplombowanych do momentu ich otwarcia dn.
17 stycznia 2012 roku.

2. W wyniku przeliczenia środków pieniężnych zebranych do wszystkich 4 puszek otrzymano
kwotę 1997,03 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złote 3/100 gr).

3. Otrzymaną kwotę wpłacono na konto Fundacji Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie przy
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków, bank ING nr 881050 1445 1000 0022 9613 9005. (dowód
wpłaty w załączniku) i przeznaczono na spełnienie marzenia Julki, podopiecznej olsztyńskiego
oddziału Fundacji Mam Marzenie.