Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków, Oddział w Olsztynie, na podstawie decyzji nr BOK. 5311.9.2011 wydanej przez Prezydenta Miasta Olsztyn dnia 30 marca 2011 roku informuje, że zbiórka publiczna planowana na dzień 2 kwietnia 2011r. w Hali Urania podczas trwania meczu siatkówki nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Fundacji (zmiana terminu spotkania przez organizatora meczu).

W wyniku zbiórki przeprowadzonej dnia 14 maja 2011 roku w Parku im. J. Kusocińskiego w Olsztynie podczas organizowanego przez Fundację rodzinnego Festynu jak Marzenie zebrano środki pieniężne w kwocie 1562,65 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100 gr) przez zbieranie datków do trzech ponumerowanych puszek kwestarskich.

Otwarcia puszek dokonała komisja w składzie:
1. Łukasz Smardzewski
2. Małgorzata Wiśniewska
3. Monika Rucińska

Koszty zorganizowania akcji pokryte zostały ze środków własnych i wynosiły odpowiednio:
– polisa ubezpieczeniowa – 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

Komisja w dniu 17 maja 2011 roku po przeprowadzeniu zbiórki publicznej w parku im. J. Kusocińskiego w Olsztynie stwierdza, co następuje:

1. W zbiórce użyto 3 ponumerowanych puszek zaplombowanych do momentu ich otwarcia dn. 17 maja 2011 roku.

2. W wyniku przeliczenia środków pieniężnych zebranych do wszystkich 3 puszek otrzymano kwotę 1562,65 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100 gr).

3. Otrzymaną kwotę wpłacono na konto główne Fundacji Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków, bank ING nr 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461 (dowód wpłaty w załączniku) i przeznaczono na spełnienie marzeń dzieci chorych na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu, podopiecznych olsztyńskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie.