Regulamin aukcji internetowej „Kolacja Marzeń II” z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.

 

Regulamin aukcji „Kolacja Marzeń II”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne i definicje

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej „Kolacja Marzeń II” pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Fundacja Mam Marzenie, z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Świętego Krzyża 7, 31-028 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177137, posiadająca numer NIP: 676 225 12 70.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Uczestnikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem Zasad Konta Junior, których treść stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Allegro.
 3. Zwycięzca – uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji lub osoba wskazana przez takiego uczestnika.
 4. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia 34 licytacji kolacji ze Znanymi osobami, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.
 5. Znane osoby – osoby, które zgodziły się wziąć udział w akcji „Kolacja Marzeń II” i zjeść kolację z osobą, która wygra licytację danej kolacji. Są to: Ada Fijał, Agnieszka Jastrzębska , Anna Dymna, Anna Karczmarczyk, Anna Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Daria Widawska, Emilia Komarnicka, Ewa Drzyzga, Ewa Wachowicz, Grzegorz Daukszewicz, Joanna Brodzik, Jankes czyli Krzysztof Jankowski, Julia Pogrebińska, Kamil Pawelski „Ekskluzywny Menel”, Karolina Gorczyca, Kasia Wilk, Konrad Pondo, Krystyna Czubówna, dr n. med. Krzysztof Gojdź, Magda Gessler, Magda Steczkowska, Magdalena Różczka, Małgorzata Kożuchowska, Marcin Prokop, Michał Rusinek, Michał Wawrzyniak, Mikołaj Roznerski, Monika Kuszyńska, Olga Frycz, Rafał Maserak, Renata Przemyk, Robert Korzeniowski, Sławek Uniatowski.
 6. Czas i miejsce aukcji – trwa od 29 listopada 2015 r. od godz. 20 do 13 grudnia 2015 r. do godz. 20, na stronie internetowej www.charytatywni.allegro.pl.
 7. Termin kolacji – dzień, w którym odbędzie się kolacja ze Znaną osobą.
 8. Miejsce kolacji – miasto: Kalisz, Kraków, Warszawa, Wrocław oraz restauracja: Akademia Smaku, Akropol na Solnyn, Bistro, Concept, Czerwony Wieprz, Dom Polski, Flambeeria, Folk Gospoda, Grand Sal, Halka, Komoda Club Residence, L’ENFANT TERRIBLE, Miodowa, Piano Bar, Plac Nowy 1, Qubus – hotel Łódź, Restro, SUPERIORE, w której odbędzie się kolacja ze Znaną osobą, zgodnie ze wskazaniem Organizator.
 9. Przedmiotami licytacji są:
 • Kolacja z Adą Fijał, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Agnieszką Jastrzębską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Anną Dymną, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Anną Karczmarczyk, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Anną Wyszkoni, cena wywoławcza 1zł.
 • 5 Kolacji z Dawidem Kwiatkowskim, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Darią Widawską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Emilią Komarnicką, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Ewą Drzyzgą, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Ewą Wachowicz, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Grzegorzem Daukszewiczem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Joanną Brodzik, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Jankesem czyli Krzysztofem Jankowskim, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Julią Pogrebińską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Kamilem Pawelskim „Ekskluzywny Menel”, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Karoliną Gorczycą, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Kasią Wilk, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Konradem Pondo, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Krystyną Czubówną, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z dr n. med. Krzysztofem Gojdźem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Magdą Gessler, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Magdą Steczkowską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Magdaleną Różczką, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Małgorzatą Kożuchowską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Marcinem Prokopem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Michałem Rusinkiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Michałem Wawrzyniakiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Mikołajem Roznerskim, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Moniką Kuszyńską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Olgą Frycz, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Rafałem Maserakiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Renatą Przemyk, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Robertem Korzeniowskim, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Sławkiem Uniatowskim, cena wywoławcza 1zł.
 1. Licytowane kolacje prezentowane są na stronie internetowej Fundacji Mam Marzenie, charytatywni.allegro.pl oraz na portalach patronujących akcji.
 2. Aukcja internetowa „Kolacja Marzeń II” jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Aukcji Serwisu Charytatywni.allegro.pl (http://charytatywni.allegro.pl/regulamin) oraz Regulaminu Serwisu Allegro (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php).
 4. Przystąpienie do aukcji internetowej „Kolacja Marzeń II” jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią ww. Regulaminów i ich akceptacją.

 

§ 2.

Zasady aukcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest posiadanie przez Uczestnika konta w systemie portalowym Allegro.pl.
 2. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
 3. Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie: Marcin Czerwiński, Marcelina Kordek, Aleksandra Lisowska – Fundacja Mam Marzenie oraz Monika Pawłowska – Allegro.

 

§ 3.

Rozstrzygnięcie aukcji

 1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 2. Aukcję licytacji Kolacji z Dawidem Kwiatkowskim wygrywa kolejno 5 Uczestników, którzy zaoferowali najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 3. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. drogą telefoniczną lub internetową.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w wylicytowanej kolacji jest przesłanie na adres emaliowy: marcin.czerwinski@mammarzenie.pl skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy w terminie 3 dni od powiadomienia go przez Organizatora o wygraniu aukcji, jak również zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika między 13 a 18 rokiem życia oraz zaakceptowanie Zwycięzcy przez Znaną osobą, z którą kolacja została wylicytowana.
 5. W wypadku braku akceptacji prawo do kolacji ma kolejny licytant proponujący najwyższą cenę.
 6. W momencie zaakceptowania Zwycięzcy przez Znaną osobę, zostanie on poinformowany przez Organizatora drogą telefoniczną i poproszony o wpłatę zaoferowanej ceny na konto Fundacji Mam Marzenie 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461 lub poprzez system PayU portalu charytatywni.allegro.pl
 7. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej ceny w ciągu 5 dni od powiadomienia, prawo do kolacji ma licytant proponujący najwyższą kolejną cenę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu kolacji w miesiącu styczniu, lutym oraz marcu 2016 r., z wyjątkiem kolacji z Małgorzatą Kożuchowską w miesiącu czerwcu, lipcu oraz sierpniu 2016 r. po uzgodnieniu ze Znaną osobą i Zwycięzcą licytacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonego terminu kolacji.
 10. Zwycięzca z powodu wyjątkowych okoliczności może zmienić wyznaczony termin kolacji tylko raz.
 11. Kolacja odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora oraz na zasadach przez niego określonych w opisie aukcji Znanej osoby umieszczonym na stronie internetowej https://www.mammarzenie.org/nasze-akcje/kolacja-marzen/kolacja-marzen-ii/.
 12. W wylicytowanej kolacji ze Znaną osobą może wziąć udział tylko jedna osoba.
 13. Na początku kolacji obecny będzie Organizator oraz fotograf, który wykona pamiątkowe zdjęcia dla Organizatora, Zwycięzcy, Znanej osoby oraz restauracji. Udział w sesji nie jest obowiązkowy.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Złamanie ustaleń Regulaminu aukcji internetowej „Kolacja Marzeń II” przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w licytacji oraz wylicytowanej kolacji.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Przystąpienie do udziału w aukcji jest równoznaczne z       wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia aukcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji jak i zmiany jej warunków, bez podania przyczyny.
 6. Zapytania dotyczące licytacji kolacji ze Znaną osobą należy kierować na adres e-mail:
  • czerwinski@mammarzenie.org – w przypadku licytacji kolacji z Joanną Brodzik, Ewą Drzyzgą, Anną Dymną, Jankesem czyli Krzysztofem Jankowskim, Agnieszka Jastrzębską, Magdą Gessler, Michałem Rusinekiem, Małgorzatą Kożuchowską, Mikołajem Roznerskim, Ewą Wachowicz, Dawidem Kwiatkowskim, Darią Widawską oraz Moniką Kuszyńską.
  • kordek@mammarzenie.org – w przypadku licytacji kolacji z Rafałem Maserakiem, Michałem Wawrzyniakiem, Magdą Steczkowską, Anną Wyszkoni, Konradem Pondo, Karoliną Gorczycą, Sławkiem Uniatowskim, Krystyną Czubówną, Kamilem Pawelskim oraz Olgą Frycz.
  • lisowska@mammarzenie.org – w przypadku licytacji kolacji z Renatą Przemyk, Kasią Wilk, Robertem Korzeniowskim, Grzegorzem Daukszewiczem, Magdaleną Różdżką, Julią Pogrebińską, Anną Karczmarczyk, Adą Fijał, dr n. med. Krzysztofem Gojdźem oraz Marcinem Prokopem.
 7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.mammarzenie.org.