Regulamin aukcji internetowej „Kolacja Marzeń III” z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.

 

Regulamin aukcji „Kolacja Marzeń III”

 

 §1.

Postanowienia ogólne i definicje

 

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej „Kolacja Marzeń III” pojęcia oznaczają:

  1. Organizator – Fundacja Mam Marzenie, z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Świętego Krzyża 7, 31-028 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177137, posiadająca numer NIP: 676 225 12 70.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Uczestnikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem Zasad Konta Junior, których treść stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Allegro.
  3. Zwycięzca – osoba fizyczna, która zaoferowała najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji lub osoba fizyczna wskazana przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
  4. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia 25 licytacji kolacji ze Znanymi osobami, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.
  5. Znane osoby – osoby, które zgodziły się wziąć udział w akcji „Kolacja Marzeń III” i zjeść kolację z osobą, która wygra licytację danej kolacji (zwycięzcą). Są to: Agata Kulesza, Agnieszka Cegielska, Agnieszka Kaczorowska, Aldona Jankowska, Aleksandra Hamkało, Beata Pawlikowska, Filip Bobek, Grzegorz Hyży, Kasia Krzeszowska, Kasia Zielińska, Maciej Musiał, Magdalena Różczka, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Rozenek – Majdan, Marcin Dorociński, Marcin Korcz, Marek Piekarczyk, Mateusz Hładki, Olga Bołądź, Paulina Chruściel, Piotr Cyrwus, Piotr Stramowski, Tomasz Ciachorowski, Wojciech Mecwaldowski, Wojciech Zieliński.
  6. Czas i miejsce aukcji – trwa od 4 grudnia 2016 r. od godz. 20 do 18 grudnia 2016 r. do godz. 20, na stronie internetowej www.charytatywni.allegro.pl.
  7. Termin kolacji – dzień, w którym odbędzie się kolacja ze Znaną osobą.
  8. Miejsce kolacji – miasto: Kraków, Warszawa, Wrocław oraz restauracja: L’ENFANT TERRIBLE, Czerwony Wieprz, Plac Nowy 1, Gehanowska Pod Słońcem, Halka, Elixir by Dom Wódki, Folk Gospoda, Dom Polski,Flambeeria, SUPERIORE, Brajt.
  9. Przedmiotami licytacji są:

1. Kolacja z Agatą Kuleszą, cena wywoławcza 1zł.
2. Kolacja z Agnieszką Cegielską, cena wywoławcza 1zł.
3. Kolacja z Agnieszką Kaczorowską, cena wywoławcza 1zł.
4. Kolacja z Aldoną Jankowską, cena wywoławcza 1zł.
5. Kolacja z Aleksandrą Hamkało, cena wywoławcza 1zł.
6. Kolacja z Beatą Pawlikowską, cena wywoławcza 1zł.
7. Kolacja z Filipem Bobkiem, cena wywoławcza 1zł.
8. Kolacja z Grzegorzem Hyżym, cena wywoławcza 1zł.
9. Kolacja z Kasią Krzeszowską, cena wywoławcza 1zł.
10. Kolacja z Kasią Zielińską, cena wywoławcza 1zł.
11. Kolacja z Maciejem Musiałem, cena wywoławcza 1zł.
12. Kolacja z Magdaleną Różczką, cena wywoławcza 1zł.
13. Kolacja z Małgorzatą Kożuchowską, cena wywoławcza 1zł.
14. Kolacja z Małgorzatą Rozenek – Majdan, cena wywoławcza 1zł.
15. Kolacja z Marcinem Dorocińskim, cena wywoławcza 1zł.
16. Kolacja z Marcinem Korczem, cena wywoławcza 1 zł.
17. Kolacja z Markiem Piekarczykiem, cena wywoławcza 1zł.
18. Kolacja z Mateuszem Hładki, cena wywoławcza 1zł.
19. Kolacja z Olgą Bołądź, cena wywoławcza 1zł.
20. Kolacja z Pauliną Chruściel, cena wywoławcza 1zł.
21. Kolacja z Piotrem Cyrwusem, cena wywoławcza 1zł.
22. Kolacja z Piotrem Stramowskim, cena wywoławcza 1zł.
23. Kolacja z Tomaszem Ciachorowskim, cena wywoławcza 1zł.
24. Kolacja z Wojciechem Mecwaldowskim, cena wywoławcza 1zł.
25. Kolacja z Wojciechem Zielińskim, cena wywoławcza 1zł.

 1. Licytowane kolacje prezentowane są na stronie internetowej Fundacji Mam Marzenie, charytatywni.allegro.pl oraz na portalach patronujących akcji.
 2. Aukcja internetowa „Kolacja Marzeń III” jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Aukcji Serwisu Charytatywni.allegro.pl (http://charytatywni.allegro.pl/regulamin) oraz Regulaminu Serwisu Allegro (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php).
 4. Przystąpienie do aukcji internetowej „Kolacja Marzeń III” jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią ww. Regulaminów i ich akceptacją.

 

§2.

Zasady aukcji

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest posiadanie przez Uczestnika konta w systemie portalowym Allegro.pl.
 2. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie oferty kupującego bez podania przyczyny.
 4. Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie: Marcin Czerwiński, Marcelina Kordek – Fundacja Mam Marzenie oraz Małgorzata Chłopeniuk – Allegro.

 

§3.

Rozstrzygnięcie aukcji

 

 1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się do dnia 21 grudnia 2016 r. drogą telefoniczną lub internetową.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w wylicytowanej kolacji jest przesłanie na adres emaliowy: marcin.czerwinski@mammarzenie.org skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy w terminie 3 dni od powiadomienia go przez Organizatora o wygraniu aukcji, jak również zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika między 13 a 18 rokiem życia oraz zaakceptowanie Zwycięzcy przez Znaną osobą, z którą kolacja została wylicytowana.
 4. W wypadku braku akceptacji Zwycięzcy przez Znaną osobą prawo do kolacji ma kolejny licytant proponujący najwyższą cenę.
 5. W momencie zaakceptowania Zwycięzcy przez Znaną osobę, zostanie on poinformowany przez Organizatora drogą telefoniczną i poproszony o wpłatę zaoferowanej ceny na konto Fundacji Mam Marzenie 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461 lub poprzez system PayU portalu charytatywni.allegro.pl
 6. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej ceny w ciągu 5 dni od powiadomienia, prawo do kolacji ma licytant proponujący najwyższą kolejną cenę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu kolacji w miesiącu styczniu, lutym oraz marcu 2017 r. po uzgodnieniu ze Znaną osobą i Zwycięzcą licytacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonego terminu kolacji.
 9. Zwycięzca z powodu wyjątkowych okoliczności może zmienić wyznaczony termin kolacji tylko raz.
 10. Kolacja odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora oraz na zasadach przez niego określonych w opisie aukcji Znanej osoby umieszczonym na stronie internetowej https://www.mammarzenie.org/nasze-akcje/kolacja-marzen/kolacja-marzen-iii/
 11. W wylicytowanej kolacji ze Znaną osobą może wziąć udział tylko jedna osoba.
 12. Na początku kolacji obecny będzie Organizator oraz fotograf, który wykona pamiątkowe zdjęcia dla Organizatora, Zwycięzcy, Znanej osoby oraz restauracji. Udział w sesji nie jest obowiązkowy.

 

§4.

Postanowienia końcowe

 

  1. Złamanie ustaleń Regulaminu aukcji internetowej „Kolacja Marzeń III” przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w licytacji oraz wylicytowanej kolacji.
  2. Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
  3. Przystąpienie do udziału w aukcji jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia aukcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji jak i zmiany jej warunków, bez podania przyczyny.
  6. Zapytania dotyczące licytacji kolacji ze Znaną osobą należy kierować na adres e-mail:

czerwinski@mammarzenie.org – jeżeli chodzi o licytację kolacji z Aleksandrą Hamkało, Olgą Bołądź, Marcinem Dorocińskim, Filipem Bobkiem, Wojtkiem Zielińskim, Grzegorzem Hyżym, Agnieszką Kaczorowską, Mateuszem Hładki, Kasią Krzeszowską, Markiem Piekarczykiem, Magdaleną Różdżką, Małgorzatą Kożuchowską, Maciejem Musiałem.

kordek@mammarzenie.org – jeżeli chodzi o licytację kolacji z Kasią Zielińską, Marcinem Korczem, Piotrem Cyrwusem, Małgorzatą Rozenek – Majdan, Wojtkiem Mecwaldowskim, Beatą Pawlikowską, Piotrem Stramowskim, Tomaszem Ciachorowskim, Aldoną Jankowską, Agnieszką Cegielską, Agatą Kuleszą, Pauliną Chruściel.

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.mammarzenie.org.