Regulamin aukcji internetowej „Kolacja Marzeń” z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne i definicje

 

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej „Kolacja Marzeń” pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Fundacja Mam Marzenie, z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Świętego Krzyża 7, 31-028 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177137, posiadająca numer NIP: 676 225 12 70.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia 21 licytacji kolacji ze Znanymi osobami, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Mam Marzenie.
 4. Znane osoby – osoby, które zgodziły się wziąć udział w akcji „Kolacja Marzeń” i zjeść kolację z osobą, która wygra licytację danej kolacji. Są to: Małgorzata Kożuchowska, Anita Włodarczyk, Filip Chajzer, Kamil Durczok, Marcin Daniec, Natalia Siwiec, o. Adam Szustak, Paulina Sykut, Anna Starmach, Barbara Kurdej – Szatan, Edyta Olszówka, Jan Mela, Łukasz Jakóbiak, Maciej Sieradzky, Agnieszka Więdłocha, Dorota Wellman, Joanna Moro, Karol Okrasa, Krzysztof Ziemiec, Marcin Gortat, Piotr Rogucki.
 5. Czas i miejsce – aukcja trwa od 30 listopada 2014 r. od godz. 20 do 14 grudnia 2014 r. do godz. 20, na stronie internetowej www.charytatywni.allegro.pl.
 6. Przedmiotami licytacji są:
 • Kolacja z Małgorzatą Kożuchowską, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Anitą Włodarczyk, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Filipem Chajzerem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Kamilem Durczokiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Marcinem Dańcem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Natalią Siwiec, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z o. Adamem Szustakiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Pauliną Sykut, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Anną Starmach, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Barbarą Kurdej – Szatan, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Edytą Olszówką,, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Janem Melą, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Łukaszem Jakóbiakiem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Maciejem Sieradzkym, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Agnieszką Więdłochą, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Dorotą Wellman, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Joanną Moro, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Karolem Okrasą, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Krzysztofem Ziemcem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Marcinem Gortatem, cena wywoławcza 1zł.
 • Kolacja z Piotrem Roguckim, cena wywoławcza 1zł.
 1. Licytowane kolacje prezentowane są na stronie internetowej Fundacji Mam Marzenie, charytatywni.allegro.pl oraz na portalach patronujących akcję.
 2. Aukcja internetowa „Kolacja Marzeń” jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Aukcji Serwisu Charytatywni.allegro.pl (http://charytatywni.allegro.pl/regulamin) oraz Regulaminu Serwisu Allegro (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php).
 4. Przystąpienie do aukcji internetowej „Kolacja Marzeń” jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 

§ 2.

Zasady aukcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest posiadanie przez Uczestnika konta w systemie portalowym Allegro.pl.
 2. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
 3. Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie: Marcin Czerwiński, Marcelina Kordek, Aleksandra Lisowska – Fundacja Mam Marzenie oraz Monika Pawłowska, Anna Plygawko – Charytatywni.allegro.pl

 

§ 3.

Rozstrzygnięcie aukcji

 

 1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. drogą telefoniczną lub internetową.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w wylicytowanej kolacji jest przesłanie na adres emaliowy: marcin.czerwinski@mammarzenie.pl skanu dowodu osobistego zwycięzcy w terminie 3 dni od powiadomienia go przez Organizatora o wygraniu aukcji oraz zaakceptowanie zwycięscy przez Znaną osobą, z którą kolacja została wylicytowana.
 4. W wypadku braku akceptacji prawo do kolacji ma kolejny licytant proponujący najwyższą cenę.
 5. W momencie zaakceptowania zwycięzcy przez Znaną osobę, zostanie on poinformowany przez Organizatora drogą telefoniczną i poproszony o wpłatę zaoferowanej ceny na konto Fundacji 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461 lub poprzez system PayU portalu charytatywni.allegro.pl
 6. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej ceny w ciągu 7 dni od powiadomienia, prawo do kolacji ma licytant proponujący najwyższą kolejną cenę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu kolacji po uzgodnieniu ze Znaną osobą i zwycięzcą licytacji.
 8. W wylicytowanej kolacji ze Znaną osobą może wziąć udział tylko jedna osoba.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 

 1. Złamanie ustaleń Regulaminu aukcji internetowej „Kolacja Marzeń” przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w licytacji.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Przystąpienie do udziału w aukcji jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia aukcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji jak i zmiany jej warunków, bez podania przyczyny.
 6. Zapytania dotyczące licytacji kolacji ze Znaną osobą należy kierować na adres e-mail:
 • marcin.czerwinski@mammarzenie.org – jeżeli chodzi o licytację kolacji z Anną Starmach, Barbarą Kurdej – Szatan, Edytą Olszówką, Janem Melą, Łukaszem Jakóbiakiem, Maciejem Sieradzkym, Małgorzatą Kożuchowską.
 • marcelina.kordek@mammarzenie.org –  jeżeli chodzi o licytację kolacji z Anitą Włodarczyk, Filipem Chajzerem, Kamilem Durczokiem, Marcinem Dańcem, Natalią Siwiec, O. Adamem Szustakiem, Pauliną Sykut.
 • aleksandra.lisowska@mammarzenie.org –  jeżeli chodzi o licytację kolacji z Agnieszką Więdłochą, Dorotą Wellman, Joanną Moro, Karolem Okrasą, Krzysztofem Ziemcem, Marcinem Gortatem, Piotrem Roguckim.
 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.mammarzenie.org.