REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ON – LINE

 1. Strona internetowa  www.mammarzenie.org  prowadzona i administrowana jest przez Fundację
  Mam Marzenie  z siedzibą w Krakowie ul. Św. Krzyża 7; NIP 676-225-12-70   REGON 356763452 KRS
  0000177137, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-
  line realizowanych poprzez serwis Przelewy24
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
  posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie
  do serwisu Przelewy24
 5. Serwis Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji.
  Przekierowanie do serwisu Przelewy24 następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza
  umieszczonego na stronie  www.mammarzenie.org
   przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Przelewy24
   karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez
  Przelewy24
 6. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 7. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja.
  Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest Przelewy24.
  Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „RODO” znajduje się w
  pliku ”Polityka prywatności” na stronie  www.mammarzenie.org
 8. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie
  Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji
  darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
  osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych
  osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
  nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
  którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania
  przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i
  dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych
  przyczyn.
 12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne.
  Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.