W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Fundacji Mam Marzenie, Rada Programowa ogłasza konkurs na 5 członków Zarządu. Zgodnie z zapisami Statutu, Zarząd Fundacji
odpowiada za bieżącą działalność, reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza majątkiem, przygotowuje wymagane prawem sprawozdania. Członkowie Zarządu opiekują się działalnością oddziałów, odpowiadają za budowanie wizerunku Fundacji oraz pozyskują sponsorów.

Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie
popełnione przestępstwa skarbowe;
c) jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem oddziału fundacji od minimum trzech lat;
d) posiada wyższe wykształcenie.

Ankietę Zgłoszeniową Członka Zarządu należy przesłać drogą mailową na adres:
fundacja@mammarzenie.org oraz w wersji papierowej na adres siedziby FMM:
Fundacja Mam Marzenie
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
z dopiskiem Wybory Zarządu FMM kadencja 2024-2027.


Termin nadsyłania kandydatur upływa 22 marca 2024 roku. Wyboru Członków Zarządu dokona Rada Programowa VIII kadencji na posiedzeniu 6 kwietnia 2024 w Warszawie. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o godzinie rozmów kwalifikacyjnych.

Małgorzata Dankowska
Przewodnicząca Rady Programowej
Fundacji Mam Marzenie

Ankieta kandydata na członka Zarządu

Referencje