Rada Programowa Fundacji Mam Marzenie na podstawie §18 Statutu FMM ogłasza konkurs uzupełniający na maksymalnie 3 członków Zarządu. Zgodnie z zapisami Statutu, Zarząd Fundacji odpowiada za bieżącą działalność, reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza majątkiem, przygotowuje wymagane prawem sprawozdania. Członkowie Zarządu opiekują się działalnością oddziałów, odpowiadają za budowanie wizerunku Fundacji oraz pozyskują sponsorów. 

Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;

c) jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem oddziału fundacji od minimum trzech lat;

d) posiada wyższe wykształcenie.

Ankietę Zgłoszeniową Członka Zarządu należy przesłać drogą mailową na adres: fundacja@mammarzenie.org oraz w wersji papierowej na adres siedziby FMM:

Fundacja Mam Marzenie

ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków

z dopiskiem Wybory uzupełniające Zarządu FMM 2024.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 sierpnia 2024. Wyboru Członków Zarządu dokona Rada Programowa na posiedzeniu 14 września 2024 w Warszawie. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o godzinie rozmów kwalifikacyjnych.

Małgorzata Dankowska

Przewodnicząca Rady Programowej

Fundacji Mam Marzenie

Ankieta kandydata na członka Zarządu

Referencje