JEDNOLITY TEKST STATUTU FUNDACJI MAM MARZENIE – 13.03.2021 R.

Statut Fundacji Mam Marzenie

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MAM MARZENIE” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została w Krakowie w dniu 14 czerwca 2003 roku dla uczczenia pamięci Chrisa Greciusa, którego marzenie stało się inspiracją powstania światowego ruchu spełniania marzeń chorych dzieci, na podstawie oświadczenia woli Fundatora Piotra Piwowarczyka w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Zygmunta Truszkiewicza, notariusza w Krakowie, Rep. A nr 2729/2003.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały.

§3

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Cel i zasady działania Fundacji

§4

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom w trudnej sytuacji życiowej poprzez spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, leczących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy, zgodnie z ideą niesienia w życie chorego dziecka nadziei, siły i radości.

§5

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – KOD PKD 88.99.Z – poprzez spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu, organizację spotkań integracyjnych dzieci, ich opiekunów i osób pomagających dzieciom;

b) działalności charytatywnej – KOD PKD 88.99.Z – poprzez organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobami zagrażającymi życiu;

c) ochrony i promocji zdrowia – KOD PKD 86.90.E – poprzez organizację przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci;

d) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – KOD PKD 85.59.B – poprzez organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań dla pacjentów oddziałów onkologicznych;

e) kultury i sztuki – KOD PKD 90.02.Z – poprzez organizację koncertów, wystaw, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych;

f) promocji i organizacji wolontariatu – KOD PKD 85.59.B – poprzez skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego określonej w § 5 ust. 1 Statutu w zakresie:

a) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – KOD PKD 47.91Z

b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – KOD PKD 47.99Z

c) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – KOD PKD 56.29Z

d) Pozostała działalność wydawnicza – KOD PKD 58.19Z

e) Reklama – KOD PKD 73.1

f) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 74.90Z

g) Działalność wspomagająca edukację – KOD PKD 85.60Z

h) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.01.Z

i) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.02.Z

3. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

4. Działalność gospodarcza Fundacji, wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

5. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.

6. Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może polegać na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

7. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Majątek i dochody Fundacji

§6

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,

b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,

e) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,

f) zysków z działalności gospodarczej

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

4. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

§7

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji, chyba że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 5. Fundacja wprowadza zakaz:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Organy i organizacja Fundacji

§9

 1. Organami Fundacji są:

a) Rada Programowa Fundacji jako organ nadzorujący,

b) Zarząd Fundacji jako organ zarządzający,

c) Rada Ekspertów Fundacji jako organ opiniodawczy.

Członkowie Rady Programowej Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które:

a) zostały kiedykolwiek skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b) pełnią funkcję Dyrektora Fundacji lub Koordynatora oddziału.

4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) w obecności co najmniej 3 członków danego organu, przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

§10

1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.

2. Rada Programowa Fundacji liczy od 3 do 5 członków, powołanych na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.

3. Członków Rady Programowej powołuje w formie uchwały Rada Programowa.

4. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Programowej Fundacji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za ten okres.

5. Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa wskutek:

a) śmierci;

b) złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;

c)skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z dniem podjęcia przez Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu;

d) upływu kadencji.

6. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Programowej w sposób określony w ust. 5 a-c, liczba członków Rady Programowej spadnie poniżej 3 osób, pozostali członkowie Rady wspólnie z Prezesem Zarządu powołują do Rady Programowej osobę spełniającą kryteria określone w §11 ust. 7, w formie uchwały, z pominięciem procedury określonej w §11.

§ 11

1 . Komitet Wyborczy Fundacji Mam Marzenie zostaje utworzony na skutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Programowej Fundacji w przypadkach innych niż określone w § 10 ust. 6.

2. Komitet Wyborczy ma za zadanie wybór odpowiednich kandydatów do Rady Programowej.

3. Komitet Wyborczy składa się z:

a) 3 przedstawicieli dotychczasowej Rady Programowej;

b) 3 przedstawicieli Zarządu niestartujących w wyborach do Rady Programowej;

c) 3 przedstawicieli koordynatorów niestartujących w wyborach do Rady Programowej.

4. W przypadku braku wymaganej liczby przedstawicieli Rady Programowej i Zarządu, skład Komitetu Wyborczego uzupełnia się wyznaczonymi przez Radę i Zarząd koordynatorami Fundacji, wybranymi spośród 16 oddziałów Fundacji Mam Marzenie.

5. Przedstawiciele Rady Programowej, Zarządu i koordynatorów zostaną wybrani większością głosów w demokratycznych wyborach spośród tych członków wyżej wymienionych gremiów, którzy wyrażą chęć udziału w pracach Komitetu Wyborczego.

6. Kandydatów na członków Rady Programowej zgłaszają do Zarządu Fundacji obecni członkowie Rady Programowej, Zarządu, koordynatorzy oddziałów oraz aktywni wolontariusze fundacji. Kandydat na członka Rady Programowej powinien dostarczyć swoją pisemną zgodę na kandydowanie oraz CV nie później niż na dwa tygodnie przed planowanymi wyborami.

7. Kandydatem na członka Rady Programowej może być osoba, która:

a) nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada wyższe wykształcenie;

d) cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.

8. Dokumenty kandydatów zostają przekazane wszystkim członkom Komitetu Wyborczego nie później niż na 7 dni przed głosowaniem.

9. Posiedzenie Komitetu Wyborczego zwołuje Przewodniczący Rady Programowej. Ogłoszenie o posiedzeniu musi zostać przekazane członkom Komitetu Wyborczego na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

10. Komitet Wyborczy dokonuje wyboru Przewodniczącego, którego zadaniem jest przeprowadzenie głosowania zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu FMM. W przypadku, gdy członkiem Komitetu Wyborczego jest Przewodniczący Rady Programowej, jest on automatycznie Przewodniczącym Komitetu Wyborczego.

11. Głosowanie nad kandydaturami na nowych członków Rady Programowej odbywa się na posiedzeniu Komitetu Wyborczego, w sposób tajny, w demokratycznych wyborach, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów na kandydata decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

12. Wynik głosowania Komitetu Wyborczego jest obligatoryjny dla członków Rady Programowej, którzy powołują do jej składu nowych członków Rady zgodnie z wynikiem wyborów.

§ 12

Rada Programowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje posiedzenia Rady Programowej. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.

§ 13

1 . Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,

b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej;

c)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d)zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

e) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,

f) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

g) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,

h) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,

i) zatwierdzanie Statutu Fundacji Mam Marzenie,

j) zatwierdzanie Regulaminu Fundacji Mam Marzenie,

k) zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Fundacji Mam Marzenie w czasie stanu epidemiologicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego,

l) zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji,

m) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd Fundacji.

2. Rada Programowa może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.

3. Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi, winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku.

§ 14

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu.

2.  Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

3. Posiedzenia Rady Programowej mogą także odbywać się w trybie telekonferencji, o ile członkom Rady zapewniona zostanie swoboda wypowiedzi, zaś zastosowane środki techniczne pozwolą na zachowanie poufności omawianych tematów. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie własnoręcznych podpisów pod treścią uchwały przez wszystkich członków Rady w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 772 k.c.

§ 15

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 16

1 . Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

2. Zarząd Fundacji liczy od 3 do 5 członków powoływanych w formie uchwały przez Radę Programową na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje.

3. Kadencja członka Zarządu upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym, a także w celu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.

4. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek:

a) śmierci;

b) złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z dniem podjęcia przez Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu;

d) podjęcia przez Radę Programową uchwały o odwołaniu Członka Zarządu – z dniem podjęciach uchwały;

e) upływu kadencji.

5. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w ust. 4 a-d, liczba członków Zarządu spadnie poniżej 3 osób, Rada Programowa powołuje do Zarządu Fundacji wybranego wolontariusza Fundacji Mam Marzenie w formie uchwały bez przeprowadzenia konkursu. Wolontariusz taki powinien spełniać kryteria określone w § 18 pkt 3 a – e Statutu oraz posiadać minimum roczny staż w Fundacji jako członek Zarządu wcześniejszej kadencji lub Dyrektor Fundacji lub Koordynator Oddziału. Wolontariusz taki pełni funkcję członka Zarządu do czasu przeprowadzenia konkursu określonego w § 18, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powołania do Zarządu.

§ 17

Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Programową:

a) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 koordynatorów oddziałów;

b) na wniosek Zarządu Fundacji, gdy nie wywiązuje się on z powierzonych mu obowiązków, przy czym w takim przypadku uchwała Zarządu Fundacji w sprawie skierowania wniosku do Rady Programowej musi zostać podjęta większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu;

c) na wniosek członków Rady Programowej.

§ 18

1. Przewodniczący Rady Programowej na wniosek Zarządu ogłasza konkurs na członka Zarządu. Zgłoszenia kandydatów muszą wpłynąć do siedziby Fundacji 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia rady Programowej służącego wyborowi członków .

2. Kandydatów na członka Zarządu mogą zgłosić członkowie Rady Programowej, Zarządu, koordynatorzy oddziałów oraz aktywni wolontariusze Fundacji.

3. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem oddziału fundacji od minimum trzech lat;

c)nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;

d) posiada wyższe wykształcenie.

4. Zarząd Fundacji Mam Marzenie ustala wzór dokumentu rekrutacyjnego dla kandydatów na członków Zarządu FMM. Każdy kandydat musi przedstawić cztery referencje, w tym jedną od koordynatora oddziału. Pozostałe trzy referencje mogą wystawić wolontariusze, sponsorzy, partnerzy FMM. W przypadku, gdy kandydatem jest koordynator oddziału, referencje wystawia opiekun oddziału z Zarządu.

5. Dokumenty kandydatów zostają przekazane wszystkim członkom Rady Programowej nie później niż na 7 dni przed głosowaniem.

6. Głosowanie nad kandydaturami na nowych członków Zarządu odbywa się na posiedzeniu Rady Programowej w demokratycznych wyborach, zwykłą większością głosów. W przypadku równiej ilości głosów na kandydata decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.

7. W przypadku powołania do Zarządu osoby pełniącej funkcję Dyrektora Fundacji lub Koordynatora oddziału, kadencja na wskazanym stanowisku ulega zakończeniu z dniem powołania.

8. W przypadku niewybrania ustalonej liczby członków Zarządu nowej kadencji, Rada Programowa może podjąć uchwałę o przedłużeniu kadencji dotychczasowych członków Zarządu o maksymalnie 6 miesięcy licząc od chwili, o której mowa w § 16 ust. 3. W tym czasie Przewodniczący Rady Programowej organizuje nowy konkurs w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu.

§ 19

Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu są honorowe i bezpłatne.

§ 20

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

b) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

c) zarządzanie majątkiem Fundacji,

d) powoływanie, zamykanie, zawieszanie lub wznawianie działalności oddziałów Fundacji, a także czuwanie nad ich działalnością,

e) opracowanie projektów Regulaminu Fundacji Mam Marzenie,

f) przygotowanie i wprowadzenie Zasad działania Fundacji Mam Marzenie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego,

g) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,

h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,

i) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 3. Zarząd może powołać do prowadzenia określonych spraw Dyrektorów Fundacji, których tryb powołania, czas trwania kadencji oraz zakres obowiązków określa Regulamin Fundacji Mam Marzenie. Dyrektor Fundacji działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu.
 4. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Programowej do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub 2 członków Zarządu łącznie.
 3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w trybie telekonferencji, o ile członkom Zarządu zapewniona zostanie swoboda wypowiedzi, zaś zastosowane środki techniczne pozwolą na zachowanie poufności omawianych tematów. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Podjęcie uchwały w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyjęcia poprzez złożenie pod treścią uchwały przez wszystkich członków Zarządu własnoręcznych podpisów w terminie 14 dni od momentu jej podjęcia. Za równorzędne względem podpisu własnoręcznego uważa się złożenie elektronicznego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia uchwały z zachowaniem wymogów formy dokumentowej w rozumieniu art. 772c.

 Rada Ekspertów Fundacji

§ 23

 1. Rada Ekspertów Fundacji jest organem opiniodawczym dla Zarządu Fundacji.
 2. Rada Ekspertów składa się z powołanych przez Zarząd Ekspertów, którzy wspierają działalność Fundacji swoją wiedzą i doświadczeniem. Członkowie Rady Programowej oraz Zarządu są stałymi członkami Rady Ekspertów.
 3. Rada Ekspertów powoływana jest na trzyletnią wspólną kadencję w formie uchwały Zarządu.
 4. Kandydatów do Rady Ekspertów mogą zgłaszać członkowie Rady Ekspertów.
 5. Kandydatem do Rady Ekspertów może być osoba, która reprezentuje darczyńcę, sponsora, partnera Fundacji lub osoba, która rozumie i wspiera misję Fundacji, a swoją wiedzą chce pomóc w jej rozwoju.
 6. Kandydat do Rady Ekspertów musi przedstawić swoją wizję działalności w Radzie Ekspertów zawierającą opis kompetencji, które pomogą w rozwoju Fundacji.
 7. Prezes Fundacji zaprasza członków Rady Ekspertów minimum dwa razy w roku na spotkania, w trakcie których omawiane są zagadnienia będące na daną chwilę kluczowe dla działalności Fundacji.
 8. Członkostwo w Radzie Ekspertów ustaje wskutek:

a) śmierci Eksperta,

b) złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,

c) odwołania przez Zarząd Fundacji w formie uchwały na wniosek członka Rady Ekspertów – w przypadku braku zaangażowania w prace Rady Ekspertów,

d) z dniem zakończenia kadencji.

9. Do kompetencji Rady Ekspertów należy w szczególności:

a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,

b) wypracowywanie pomysłów rozwiązań na tematy zadane przez Zarząd.

10. Opinie Rady Ekspertów Fundacji winny być rozważane przez pozostałe organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady Ekspertów Fundacji nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze Statutu lub przepisów prawa.

Połączenia z inną Fundacją

§ 24

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Rada Programowa wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Wyróżnienia

§ 26

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. Rada Programowa nadaje tytuł Przyjaciela Fundacji w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu osobom upowszechniającym idee Fundacji czy też wspierającym ją w różnej formie.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 27

 1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
 2. Zmiana statutu może nastąpić z inicjatywy Rady Programowej Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Programowej Fundacji.